trarenru
İHALE DOSYASI 
istekli BELGE KONTROL LİSTESİ TEKLİF ZARF ŞEMATİK Görünümü A.Ş.
             Bu kontrol listesi Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Tarafından, Teklif dosyasini hazırlayan isteklilerin belgelerini Kontrol etmesi amacıyla Kalkınma Ajansları Mevzuatı, İlgili diğer nüfuslar Kalkınma Ajanslarından ve Destek alan yararlanıcıların uygulayacakları buy alma kurallarına Göre hazırlanmıştır.
             Dosyasini hazırlayan istekli Kontrol listesini dolduracak imzaladıktan Sonra Teklif zarfının içerisine koyacaktır ettik.
             İstekliler listedeki Belgelerin aslını Veya noter tasdikli nüshalarını Veya Istenen Belgelerin aslı Yerine ihaleden Önce SÖZLEŞME makamının yetkili Personeli Tarafından "aslı SÖZLEŞME makamı Tarafından görülmüştür Veya bu anlama gelecek şerh düşülen ziyaretinde aslı kendilerine IADE edilen Belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyeceklerdir. AYRICA ikinci zarflara kopyalarını ekleyeceklerdir.
             Birden Fazla lot'a Teklif veren isteklilerin ortak Belgeleri tekrardan çoğaltmalarına gerek yoktur. İlgili lotlar'a ait teknik Teklif, mali Teklif ettik Talep edilen kalite, teminat A.Ş. Yeterlilik gibi Diğer Belgeleri vermeleri Yeterli OLACAKTIR. Tüm lotlara Verilen teklifler tek Büyük zarf İÇERİSİNDE Cardio teknik ziyaretinde mali zarflarda sunulabilir. Ancak zarfların üzerlerine hangi lotlara Teklif verildiği yazılmalıdır.
Istekli BELGE KONTROL LİSTESİ
page00011
page00021
page00031

 
page0004
İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE ilanı FORMU
page0005
TEKLİF DOSYASI

Bölüm A: İsteklilere Talimatlar

Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek SAĞLANAN Projeler Kapsamındaki İhaleler Için

İSTEKLİLERE Talimatlar

İhaleye katılacak isteklilerin Olan aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmalari A.Ş. tekliflerini aşağıda Sayılan talimatlara Uygun Olarak hazırlayarak sunmaları Zorunludur. Kalkınma Ajansı ile imzalamış Olduğu SÖZLEŞME Kapsamında mali destek yararlanıcısı, proje faaliyetlerinde belirttiği alımlarda SÖZLEŞME Makamı Olarak adlandırılacaktır. SÖZLEŞME Makamı, aşağıda belirtilen niteliklere Uygun'un isteklilerin seçimi Konusunda Azami özeni gösterecek A.Ş. ihalelerin Temel Satın Alma kurallarına Uygun Olarak sonuçlandırılmasını sağlayacaktır. Kalkınma Ajansı; ihalenin şaibeli Olduğu Temel A.Ş. Satın Alma kurallarının ihlal, edildiği kanaatine varırsa, gegbekli müdahalede bulunabilir, ihalenin yenilenmesini Talep edebilir. Bu DURUMDA projenin aksamasından A.Ş. doğabilecek maliyetlerden Kalkınma Ajansı hicbir sekilde Sorumlu tutulamaz.

Madde 1- SÖZLEŞME Makamına İlişkin Bilgiler

SÖZLEŞME Makamının;

Bir Adı / Ünvanı:  Oba Kuruyemiş Ticaret ve Sanayi A.Ş

b) Adresi:  Cikcilli Bulvarı Yukarı Mah. 318.Sok. No: 14 Cikcilli / Alanya / Antalya

c) Telefon Numarası:  0 242 515 18 90

d) Faks Numarası:  0 242 515 18 89

              e) Elektronik posta adresi:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

f) İlgili personelinin adı-soyadı / Unvanı: Ethem KAYGISIZ / Yönetim Kurulu Başkanı

İstekliler, ihaleye İlişkin Bilgileri yukarıdaki adres, numaralardan A.Ş. SÖZLEŞME Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak Temin edebilirler.

Madde 2- İhale konusu işe İlişkin Bilgiler

İhale konusu işin;

a)        Projeninin adı:  Taptaze Tertemiz Kuruyemiş Üretimi İle Rekabet Gücünü Artırmak projesi A.Ş.

b)        SÖZLEŞME kodu:  TR61 / 11 / TARIM / KOBİ / 01-21

c)        Fiziki Miktarı Türü Tarih: Mal Alımı

LOT 1: Posta Elevatörü - 1Adet, Ayçekirdeği Eleme Temizleme Makinesi - 1 Adet, Silo Besleme Bandı - 4 Adet Z Elevatör - 1 Adet, Bekletme haznesi-2Adet, Manyetik Besleyici-2Adet, Aspiratör-1 Adet, Taş Ayırma Makinesi-1 Adet , Dik asansörle 1 adet, Hafif Tane Ayırma Makinası-1 adet, Platform 1 adet, Geri Dönüş Elevatörü-1 adet, Geri Dönüş Bandı-1 adet, Kumanda Paneli-1 adet, Besleme Elevatörü-1 adet, Vibro Besleme Havuzu- 1 adet, Silo Altı Taşıma Bandı-1 adet, Silo-3 adet, Seçme Bandı-1 Adet

LOT 2: Karışık Çerez Yapma Makinesi Teknesi-1 Adet, Bakır Leblebi kızartma Makinesi-1Adet A.Ş.

LOT 3: Barkod Vurmalı Paketleme Makinesi - 1 Adet, Ambalajlama makinesi Shrink - 1 ADET

LOT 4: Azot Jeneratör Sistemi - 1 Adet Mobil İpucu Oksijen Analizatörü

d)        İşin / Teslimin Gerçekleştirileceği yer:  Cikcilli Bulvarı Yukarı Mah. 318.Sok. No: 14 Cikcilli / Alanya / Antalya

e)        Alima ait (Varsa) Diğer Bilgiler:

Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler

Bilgiler İlişkin İhaleye;

a)        İhale usulü:  Açık İhale Usulü

b) İhalenin yapılacağı adres,:  Cikcilli Bulvarı Yukarı Mah. 318.Sok. No: 14 Cikcilli / Alanya / Antalya

c) İhale tarihi:  16.10.2012

d) İhale saati:  10.30

Madde 4- İhale dosyasının görülmesi Temini A.Ş.

İhale dosyası SÖZLEŞME Makamının yukarıda belirtilen adresinde Bedelsiz Olarak görülebilir. Ancak, ihaleye Teklif verecek olanlarin SÖZLEŞME Makamı Tarafından onaylı ihale dosyasini  Bedelsiz imza Karşılığı teslim almak  Zorunludur.

Istekli ihale dosyasini  Bedelsiz imza Karşılığı teslim almakla , ihale dosyasini olusturan belgelerde yer alan koşul Kabil'i etmiş sayılır kuralları ettik.   

İhale dosyasini olusturan Belgelerin Türkçe next to Başka Dillerde de hazırlanıp isteklilere satılması / sunulması Halinde, ihale dosyasının anlaşılmasında, yorumlanmasında ettik SÖZLEŞME Makamı ile istekliler Arasında oluşacak anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin Esas Alınacaktır.

saati A.Ş. tarih Madde 5- Tekliflerin sunulacağı yer, son Teklif verme

Teklifler aşağıda belirtilen adrese elden Veya posta yoluyla teslim Edilebilir:

a) Tekliflerin Yer sunulacağı:  Cikcillli Bulvarı Yukarı Mah. 318.Sok. No: 14 Cikcilli / Alanya / Antalya

b) Son Teklif verme tarihi (İhale tarihi):  16.10.2012

c) Son Teklif verme saati (İhale saati):   10.30

saatine A.Ş. tarih Teklifler ihale (oğul Teklif verme) Kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta Veya kargo Veya kurye vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (oğul Teklif verme) saatine Kadar SÖZLEŞME Makamına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada Yaşanan gecikmelerden SÖZLEŞME Makamı Sorumlu tutulamaz.

SÖZLEŞME Makamına Verilen Veya Değerlendirmeleri teklifler, zeyilname ve düzenlenmesi hali hariç, herhangi, Bir sebeple geri alınamaz.

İhale Için Tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması Halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen Saatte Cardio yerde Yapılır Kabil edilir teklifler bu saate Kadar Verilen ettik. Çalışma saatlerinin sonradan degişmesi Halinde de ihale yukarıda belirtilen Saatte Yapılır. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) 'nun Ulusal  saat Ayari Esas alınır.

Madde 6- İhale dosyasının Kapsamı

İhale dosyası aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a)         İhaleye davet mektubu (geçerlidir / Geçerli Değildir)

b)         Teklif Dosyası (SÖZLEŞME Taslağı, Özel KOŞULLAR, Genel KOŞULLAR, Teknik Şartname, Teklif Sunma Formları, Teklif ve Değerlendirme Formları Ilgili buy Almaya mahsus Diğer belgeler ve)

       

AYRICA Genel Koşulların Veya bu talimatların Ilgili hükümleri gereğince, SÖZLEŞME Makamının çıkaracağı zeyilnameler ile isteklilerin Yazılı talebi Üzerine SÖZLEŞME Makamı Tarafından Yapılan Yazılı açıklamalar, ihale dosyasının bağlayıcı Bir parcasini teşkil eder.

İsteklinin yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini Dikkatli bır sekılde incelemesi Gerekir. Teklifin verilmesine İlişkin sartlari Yerine getirememesi Halinde Ortaya çıkacak SORUMLULUK Teklif verene ait OLACAKTIR. İhale dosyasında öngörülen ettik tarif edilen usule Uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 7-  İhaleye katilabilmek Için Gereken belgeler

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri Için aşağıda Sayılan Belgeleri Teklifleri Kapsamında sunmaları Gerekir:

a); f Için adres beyanı A.Ş. AYRICA irtibat Için telefon ettik Varsa faks Numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı geregi Kayıtlı Olduğu Ticaret ve / Veya Sanayi Odası Veya Meslek Odası Belgesi;

1.   Gerçek kisi Olması Halinde, ilk ilan Veya ihale Tarihinin İÇERİSİNDE bulundugu Yılda alınmış ilgisine Göre Ticaret / ziyaretinde Veya Sanayi Odasına Veya Ilgili Meslek Odasına Kayıtlı oldugunu Gösterir belge,

2.    Tüzel kisi Olması Halinde, Mevzuatı geregi Tüzel kişiliğin siciline Kayıtlı bulundugu Ticaret / Veya Sanayi Odasından A.Ş., ilk ilan Veya ihale Tarihinin İÇERİSİNDE bulundugu Yılda alınmış, Tüzel kişiliğin sicile Kayıtlı olduguna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili oldugunu gösteren imza beyannamesi Veya imza sirküleri;

  1. Gerçek kisi Olması Halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  2. © 2016 Sevilenkuruyemiş Tüm Hakları Saklıdır Designed by YOURWEB.SE